Những câu nói của DOANH NHÂN P1

11 Câu nói tạo nên thương hiệu JACK MA

JACKMA0.jpg (161 KB)

JACKMA1.jpg (168 KB)

JACKMA2.jpg (151 KB)

JACKMA3.jpg (172 KB)

JACKMA4.jpg (153 KB)

JACKMA5.jpg (143 KB)

JACKMA6.jpg (176 KB)

JACKMA8.jpg (136 KB)JACKMA9.jpg (161 KB)

JACKMA10.jpg (145 KB)